Việt Dũng

Cố vấn về đầu tư Cổ phần doanh nghiệp tiềm năng trước IPO.
Xây dựng dòng tiền bền vững, kiến tạo tương lai giàu có thịnh vượng !